Fer-se preguntes com ara: cal que hi hagin criteris compartits i consensos pel que fa a l’estructura i l’arquitectura de la xarxa, i en quins nivells? Com es prenen les decisions? En quins espais? Es fa una rendició de comptes?

About Lara

NetEduProject Communication