standard-title Model d’avaluació

Model d’avaluació

Corresponsabilitat
Pretén construir un compromís conjunt i un propòsit compartit per part dels actors de l’organització. Un exemple d’acció per millorar-la és desenvolupar una mirada compartida sobre el projecte mitjançant sessions per al coneixement mutu i l’intercanvi de coneixements.

Transversalitat
Vol integrar la diversitat de visions a través de la planificació i l’execució del projecte. Una acció per millorar-la és aclarir el paper dels diferents actors elaborant un mapa de processos que delimiti qui participa, quan i com en les diferents fases del procés.

Horitzontalitat
Persegueix l’equitat a través de la governança democràtica i del lideratge compartit entre els professionals de l’organització. Una acció per millorar-la és afavorir una cultura d’equilibri entre la discussió i el consens per tal que es faci explícit que el consens és necessari però que és la discussió la que fa créixer el projecte educatiu comunitari.

Col·laboració
Pretén construir relacions de qualitat entre els professionals de l’organització, basades en la confiança mútua i el win-win. Una acció per millorar-la és impulsar processos de mediació en els conflictes existents perquè esdevinguin constructius i mai destructius, i fer explícites les oportunitats que ofereix la discussió. Es recomana que una persona de l’equip motor assumeixi el rol de mediador.

Innovació
Promou un enfocament estratègic orientat a la innovació i el canvi que impulsa el projecte cap a la millora contínua. Una acció per millorar-la és facilitar que els actors canviïn el seu punt de vista («què faries si fossis a l’altra banda?»), incloent-hi actors nous i diferents en l’equip (professionals interessats, experts externs…), que aportin una mirada fresca i ampliada, o un coneixement nou i inspirador (noves recerques, projectes…).

Confiança
Pretén generar la cohesió necessària entre el conjunt dels actors de la comunitat per tal d’alimentar relacions socials propositives. Un exemple d’acció per millorar-la és la creació d’espais per a la interacció social informal, per tal de fomentar el desenvolupament de noves maneres de relacionar-nos.

Participació
Vol incorporar de forma efectiva el conjunt de membres de la comunitat en les decisions importants que pren l’organització. Una acció per millorar-la és descobrir quines activitats de participació de joves ja s’estan donant en la comunitat. Posteriorment, tenir discussions obertes amb els membres del projecte educatiu comunitari sobre la gestió, destinada a involucrar els infants i joves en el sistema de govern.

Percepció d'èxit
Cerca l’opinió dels membres sobre l’èxit del seu projecte educatiu.

El model de NetEduProject és un model de lideratge d’ecosistemes educatius col·laboratius i innovadors que busca la millora educativa a partir de la connexió dels actors educatius de la comunitat. Per fer-ho, pretén impulsar, mantenir i treure rendiment de la col·laboració entre actors educatius de dins i de fora de la pròpia organització, tot impulsant respostes col·lectives a les necessitats i els reptes socioeducatius del context. Aquest és un model validat teòricament i empírica i proporciona una informació significativa als equips motors de les organitzacions per millorar els resultats educatius.

Aprèn-ne més sobre la fiabilitat i la validesa del model.